سامانه پیش بینی باد، موج و جریان برای خلیج فارس
       
Forecast System of Wind, Wave and Currents for Persian Gulf

 

     
     
   
     
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
     
 
     
  نسخه اولیه:  یکم آذرماه سال یک هزار و سیصد و نود و سه